حرف دل http://sabanaz.mihanblog.com 2019-01-23T12:45:28+01:00 text/html 2012-03-05T05:15:38+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! عیدی http://sabanaz.mihanblog.com/post/46 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Badr"><font size="4"><font color="DimGray">یادش بخیر قدیمـا</font></font></font></b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Badr"><font size="4"><font color="DimGray">رو عیدی فک و فامیل حســـــاب باز میکردیم</font></font></font></b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Badr"><font size="4"><font color="DimGray">امسال خیلـــی بهمون لطف کنن&nbsp;<font color="Red">ماچمون</font>&nbsp;میکنن!!!!</font></font></font></b> text/html 2012-03-04T05:08:33+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! تــــــــــــو http://sabanaz.mihanblog.com/post/45 <font face="B Titr" style="color: rgb(32, 32, 32); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="3"><i><b>امروز دلم را تكاندم&nbsp;</b></i></font></font><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Titr" style="color: rgb(32, 32, 32); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="3"><i><b>و تو&nbsp;</b></i></font></font><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Titr" style="color: rgb(32, 32, 32); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="3"><i><b>مثل گرد و غبار از دلم&nbsp;</b></i></font></font><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Titr" style="color: rgb(32, 32, 32); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="3"><i><b>رفتی!</b></i></font></font> text/html 2012-03-03T05:24:11+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! آسمونـــــــــــــــــــــــ http://sabanaz.mihanblog.com/post/44 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); ">از دنیـــای ِ واقــعـی و نـــامــردیــاش !<br>پنــــاه آوردیــــم<br>بــه دنیــــای ِ مـجـــــازی !<br>غـــافــل از این کــه ،<br>آســمون ، هـــمون آســـمونـــه ...</b> text/html 2012-03-03T05:19:06+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! حالمان http://sabanaz.mihanblog.com/post/43 <br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); ">گذشته ای که حالمان را گرفته استــــ....<br><br>آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریمـــ....<br><br>و حال هم<br>... ...<br>حالمان را به هم میزندـــ .....<br><br>چه زندگی شیرینی....!؟!</b> text/html 2012-03-03T05:17:30+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! کمی مـَـرد باشید . . . http://sabanaz.mihanblog.com/post/42 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; ">زیر باران اگر دختری را سوار کردید<br><br>به جای شماره ، به او امنیت بدهید !<br><br>او را به مقصد ِ مورد نظرش برسانید ...<br><br>نه به مقصد ِ مورد ِ نظرتان !<br><br>در تاکسی خود را به در بچسبانید ، نه به او !<br><br>بیائید فارغ از جنسیت<br><br>کمی مـَـرد باشید . . .</b> text/html 2012-03-02T05:56:21+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! یواشکی http://sabanaz.mihanblog.com/post/41 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font face="B Nazanin"><font size="3"><font color="Red">نسل</font>&nbsp;ما&nbsp;<font color="Red">نسلی</font>&nbsp;بود که هرگز گرمای وجود معشوق رو&nbsp;<font color="Red">حس</font>&nbsp;نکرد!<br>نسلى که&nbsp;<font color="Red">یواشکی</font>&nbsp;بوسید!<br>یواشکی نوشید!<br>یواشکى خندید!<br>یواشکى گریه کرد!<br>یواشکى فکر کرد!<br>یواشکى&nbsp;<font color="Red">اعتراض</font>&nbsp;کرد!<br>یواشکى آرزو کرد!<br>یواشکى<font color="Red">&nbsp;درد د</font>ل کرد!<br>یواشکى&nbsp;<font color="Red">انتخاب</font>&nbsp;کرد!<br>و یواشکى عـاشــق شد!!!<br>به سلامتى"یواشکى" که اگه نبود این نسل منقرض میشد!</font></font></b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "> text/html 2012-03-01T09:42:55+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! دلتنگی http://sabanaz.mihanblog.com/post/40 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br>دلتنگے که بالا بزند ؛</b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); ">یا گریهـ ے یکهویے نصف شب مے شود&nbsp;</b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); ">یا جاے دندان هایے که روے پاچه ے آدم ها مے ماند (!) .../&nbsp;</b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "> text/html 2012-03-01T09:42:10+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! همه چی http://sabanaz.mihanblog.com/post/39 <hr size="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(216, 216, 216); color: rgb(216, 216, 216); "><div id="post_message_4107910" style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div align="center"><font face="B Titr"><font size="3"><b>از یه جایی به بعد آدم دیگه دوست نداره همه چی درست بشه!!!!<br>دوست داره همه چی تموم بشه...</b></font></font></div></div> text/html 2012-03-01T09:40:27+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! ___ http://sabanaz.mihanblog.com/post/38 <b><span style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'B Titr'; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; ">تو زندگیت ؛</span><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'B Titr'; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; "><span style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'B Titr'; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; ">به کسی اعتــــماد کن ،</span><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'B Titr'; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; "><span style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: 'B Titr'; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; ">که بهش ایمــــان داری نه احســاس...</span></b> text/html 2012-03-01T08:26:55+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! ببخشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد http://sabanaz.mihanblog.com/post/37 <b>شرمنده همه دوستایی که اومدن سر زدن &nbsp;یه کمی گرفتار درسو دانشگاه بودم</b><div><b><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif">&nbsp;معذرت</b></div> text/html 2012-01-30T04:48:44+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! دعاهایـــم! http://sabanaz.mihanblog.com/post/36 <b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="2"><font face="Arial"><font size="5">نــگران نـــبودنت نـــباش</font></font></font></b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="2"><font face="Arial"><font size="5">نــفرینت نمیـــكنم</font></font></font></b><br style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="2"><font face="Arial"><font size="5">همـــین كه جایت در دعاهایـــم خالیست كافیست</font></font></font></b> text/html 2012-01-24T15:25:04+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! سلام دوستان http://sabanaz.mihanblog.com/post/35 <b>سلام به همه دوستایی که به من و این وبلاگ لطف دارن همتونو دوست دارمو عاشقتونم<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></b><div><b>امتحانم شروع شده<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif">&nbsp;فکنم نتونم تا پایان امتحاناتم آپ کنم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید . برام دعا کنین امتحانامو خوب بدم<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif">که کلی نیاز دارم به دعاتون&nbsp;<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif">.</b></div><div><b>بازم شرمنده همتونم.دوستون دارم خیلی<img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></div><div style="text-align: left;"><b><br></b></div><div style="text-align: left;"><b>قربان شما سبا</b></div> text/html 2012-01-24T13:16:40+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! خاک http://sabanaz.mihanblog.com/post/34 <div id="post_message_3739372" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b><font size="2">سر تا پای خودم را كه خلاصه میكنم، میشوم قد یك كف دست خاك&nbsp;<br>كه ممكن بود یك تكه آجر باشد توی دیوار یك خانه<br>یا یك قلوه سنگ روی شانه یك كوه<br>یا مشتی سنگریزه، تهته اقیانوس؛<br>یا حتی خاك یك گلدان باشد؛ خاك همین گلدان پشت پنجره</font></b></div><div><br></div> text/html 2012-01-24T13:14:44+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! عشق.... http://sabanaz.mihanblog.com/post/33 <font size="4" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font>از عجایب عشق این است</font></font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="4" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(250, 250, 250); ">تنها همان اغوش&nbsp;</font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="4" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(250, 250, 250); ">ارامت میکند....!!</font><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font size="4" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font>که دلت را بدرد می آورد...........</font></font> text/html 2012-01-22T07:41:12+01:00 sabanaz.mihanblog.com تیام کی من! به من http://sabanaz.mihanblog.com/post/32 <b style="font-family: Arial; background-color: rgb(250, 250, 250); font-size: medium; ">همین مسیر را مستقیم بروی می رسی به دو راهی<br><br>یک راه به من ختم می شود<br><br>آن دیگری...<br><br>به ختم من !!!</b>