کاش میدانستیم زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به قضا دادن و پس مردن نیست 
زندگی خوردن و خوابیدن نیست 
اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست 
زندگی جنبش و جاری شدن است 
زندگی کوشش و راهی شدن است 
از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند